ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 • Προγράμματα Εξοικονομώ
 • Πιστοποιητικά Ενεργειακής
 • Απόδοσης Κτιρίων
 • Ταυτότητα Κτιρίου
 • Οικοδομικές Άδειες
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
 • Αρχιτεκτονικές Μελέτες
 • Αξιολόγηση και Εκτίμηση Ακινήτων
 • Επίβλεψη Τεχνικών Έργων
 • Περιβαλλοντικές Μελέτες κλπ

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 • Επιχορηγήσεις για Νέες ή Υφιστάμενες επιχειρήσεις και Φορέων μέσω ΕΣΠΑ, ΟΑΕΔ, LEADER και λοιπών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
 • Επιχορηγήσεις για Νέες Θέσεις Εργασίας μέσω ΟΑΕΔ, Προγραμμάτων Εργασιακής Εμπειρίας, Πρακτικών κλπ
 • Συμβουλευτική – Καθοδήγηση και Υποστήριξη Επιχειρηματικότητας
 • Business Marketing Plan
 • Αναδιοργάνωση επιχειρήσεων
 • Αναζήτηση και Αξιολόγηση προσωπικού κλπ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 • Σύνταξη Φακέλων Αδειοδότησεων
 • Γνωστοποιήσεις Αδειών
 • Διαγράμματα Ροής
 • Μελέτες Πυρασφάλειας
 • Αρχιτεκτονικές και Κατασκευαστικές Μελέτες κλπ

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

 • Αιτήσεις Προκηρύξεων Θέσεων Εργασίας
 • Σύνταξη Βιογραφικού
 • Προώθηση στην Απασχόληση
 • Προετοιμασία Συνέντευξης
 • Συμβουλευτική Καριέρας
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας
 • Αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδοτήσεων για νέες επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ Κ.Ε.Π. ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ

 • Αιτήσεις και Έκδοση πιστοποιητικών και εγγράφων μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών Taxisnet, ΟΑΕΔ, ΕΦΚΑ, GOV,Επιμελητήρια, Πρωτοδικείο, Ερμής, Δίας και λοιπών Φορέων

ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Σύνταξη και Υποβολή προσφορών σε διαγωνισμούς Δημοσίου
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
 • Εκπαίδευση προσωπικού επιχειρήσεων κλπ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 • Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)
 • Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14001)
 • Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΜΑS)
 • Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΟΤ 1801, BS 8800, ΟΗSAS 18001)
 • Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων (ISO 22000)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

 • Προαξιολόγηση επενδύσεων και Υπαγωγή Επενδυτικών Έργων προς χρηματοδότηση (επιχορήγηση) από Εθνικούς και Κοινοτικούς Πόρους
 • Διαχείριση Επενδυτικών Έργων
 • Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
 • Έλεγχος & Πιστοποίηση Επενδύσεων
Skip to content