Η επιχείρηση διαθέτοντας πολυετή εμπειρία μπορεί να εκπονήσει οποιαδήποτε οικονομοτεχνική μελέτη απαιτείται σε πλήθος δραστηριοτήτων και  επιχειρήσεων ιδιωτικών ή φορέων του Δημοσίου. Η οικονομοτεχνική μελέτη αποτελεί υποστηρικτικό εργαλείο για την ανάλυση επενδύσεως και την υπαγωγή της σε χρηματοδοτικά και αναπτυξιακά προγράμματα.
Η επιχείρηση μας παρέχει:Μελέτες Σκοπιμότητας &  Βιωσιμότητας
Αντικείμενο της Μελέτης Σκοπιμότητας είναι να καθορίσει και να προσεγγίσει το απαιτούμενο κόστος και τους απαιτούμενους πόρους μιας επένδυσης για την επίτευξη της.
Επίσης καταγράφεται και αξιολογείται το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, δηλαδή ο ανταγωνισμός.
Προβλέπονται και οριοθετούνται στόχοι λειτουργίας και εναλλακτικά σενάρια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.
Τέλος υπολογίζονται οι ροές κεφαλαίου, ροές εσόδων και εκτιμάται η ικανότητα ανταπόκρισης της επιχείρησης σε βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Μελέτες Αποτίμησης
Σε περιπτώσεις πώλησης ή προσέλκυσης νέου μετόχου σε μια επιχείρηση, η εταιρία μας παρέχει την κατάλληλη μελέτη αποτίμησης. Αντικείμενο της είναι η αξιολόγηση των κεφαλαιακών της στοιχείων και εκτίμηση της εμπορικής της αξίας. Με τον παραπάνω τρόπο αποτιμάται  η πραγματική αξία, της όποιας επιχείρησης την στιγμή την πώλησης.

Κλαδικές Μελέτες
Ανάλυση χαρακτηριστικών του υπό μελέτη κλάδου, στατιστική επεξεργασία οικονομικών μεγεθών με ιστορική αντιπαραβολή. Περιγραφή συνθηκών αγοράς και ανάλυση του θεσμικού πλαισίου. Εκτίμηση τάσεων και προοπτικών κλάδου.

Υπηρεσίες Οικονομικού Συμβούλου
Η μακροχρόνια εμπειρία της επιχείρηση μας, μπορεί να αποτελέσει καταλύτη στην λήψη των σωστών αποφάσεων για την αναδιοργάνωση και την αναβάθμισης της επιχείρησης σας. Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία που αφορά την υλοποίηση των νέων επιχειρηματικών σας σχεδίων.

Start typing and press Enter to search