Μέσω αξιόπιστων συνεργατών η επιχείρηση παρέχει  ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών στους Τοµείς Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος.

Α. Διαχειριστικά Σχέδια Αποβλήτων

 • Σύνταξη των Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων
 • Σύνταξη των Ετήσιων Εκθέσεων Παραγωγού Αποβλήτων
 • Εκπόνηση σχεδίων και µελετών διαχείρισης αποβλήτων (αστικών, βιοµηχανικών, γεωργικών, κτηνοτροφικών κ.α.)
 • Μελέτη εκτίµησης της υφιστάµενης κατάστασης διαχείρισης αποβλήτων και σχεδιασµός βελτίωσής της
 • Διαχείριση των παραγόµενων αποβλήτων µέσω συνεργαζόµενων αδειοδοτηµένων εταιριών διαχείρισης
 • Τήρηση φακέλου περιβαλλοντικής νοµοθεσίας

 

Β. Παρακολούθηση Περιβαλλοντικών Όρων

 • Παρακολούθηση της συµµόρφωσης µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους κατά τη λειτουργία του έργου
 • Έκδοση νέας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, στην περίπτωση που στο έργο υπάρξουν τροποποιήσεις, επεκτάσεις, βελτιώσεις
 • Ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
 • Ενηµέρωση – συµβουλή & διεκπεραίωση θεµάτων έναντι  τρίτων και δηµόσιων υπηρεσιών µε τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και επιστολών.

 

Γ. Εργαστηριακοί Έλεγχοι

Συνεργασία µε διαπιστευµένα Εργαστήρια Αναλύσεων ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις ακρίβειας µετρήσεων και χρήσης πρότυπων και διαπιστευµένων µεθόδων ανάλυσης.

Η επιχείρηση προσφέρει λύσεις για κατασκευή και υποστήριξη έργων:

 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ)
 • ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Μ.Ε.Υ.Α. 

Start typing and press Enter to search