• Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001)
  • Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14001)
  • Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (ΕΜΑS)
  • Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛΟΤ 1801, BS 8800, ΟΗSAS 18001)
  • Σύστημα Ασφάλειας και Υγιεινής Προϊόντων (ISO 22000)
  • Εκπαίδευση σε θέματα Ποιότητας και Εφαρμογής Προτύπων και Κανονισμών.Για όλα τα ανωτέρω πρότυπα, η επιχείρησή μας σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά σεμινάρια σε συνεργαζόμενους πιστοποιημένους φορείς εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με κύριο στόχο την αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στις λειτουργίες της επιχειρησιακής μονάδας.

    Στόχος των εκπαιδευτικών σεμιναρίων είναι η κατανόηση των βασικών απαιτήσεων των προτύπων και πως αυτές ενσωματώνονται στην καθημερινή τους εργασία. Επίσης η παρεχόμενη εκπαίδευση επικεντρώνεται στις αρχές της εσωτερικής επιθεώρησης και στα ευρήματα της, μιας και η επιτυχημένη εσωτερική επιθεώρηση αποτελεί ένα βασικό εργαλείο της επιχείρησης για τη συνεχή της βελτίωση.

Start typing and press Enter to search