ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 2K/2022 τετρακοσίων εβδομήντα τριών (473) θέσεων

Αρχίζουν οι αιτήσεις για 473 θέσεις μόνιμου προσωπικού Στο Εθνικό Τυπογραφείο δημοσιεύθηκε η προκήρυξη 2Κ/2022 του ΑΣΕΠ για 473 θέσεις μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο

Διαβάστε Περισσότερα»

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 1K/2022 δεκαπέντε (15) θέσεων

Η 1K/2022 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. αφορά στην πλήρωση δεκαπέντε (15) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.

Διαβάστε Περισσότερα»

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 13K/2021 χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1468) θέσεων

Η 13K/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π.  αφορά στην πλήρωση χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1468) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

Διαβάστε Περισσότερα»

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 12K/2021 εκατόν μίας (101) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου

ΑΣΕΠ 12K/2021 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 65/22.12.2021 Εκδόθηκε η 12Κ/2021 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 65/22.12.2021/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν μίας

Διαβάστε Περισσότερα»
Skip to content